DWG Design Krzysztof Kościukiewicz realizuje projekt „Opracowanie długoterminowej strategii rozwoju biznesu ukierunkowanej na zwiększenie dostępności rynków zagranicznych dla DWG Design Krzysztof Kościukiewicz” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest internacjonalizacja działalności DWG Design Krzysztof Kościukiewicz oraz zwiększenie przychodów z działalności  w szczególności w zakresie eksportu oraz uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy poprzez opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia skali świadczonych usług na rynkach zagranicznych. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez profesjonalne opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, międzynarodowych, działań w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych.

Planowane efekty:

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności: 1 szt.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 przedsiębiorstwo.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 przedsiębiorstwo.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 49 815,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 40 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 34 425,00 PLN